Artikel 1 Begripsomschrijvingen
Werkzaamheden: Schoonmaakwerkzaamheden en/of andere gerelateerde diensten.
Partijen:
Opdrachtgever:
de natuurlijke- of rechtspersoon, ten behoeve van wie op basis van deze voorwaarden werkzaamheden worden verricht.

Opdrachtnemer:
Crown Care b.v.

Artikel 2 Algemene bepalingen
a. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten gesloten tussen aannemer en opdrachtgever. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten van aannemer, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken. Alle opdrachten worden slechts onder de navolgende voorwaarden uitgevoerd, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen en deze zaak door opdrachtnemer schriftelijk is bevestigd.
b. Afspraken met medewerk(st)ers binden de opdrachtnemer niet, tenzij deze afspraken schriftelijk door de opdrachtnemer worden bevestigd.
c. Indien ten aanzien van bepaalde, bij deze voorwaarden geregelde onderwerpen, afwijkende bedingen zijn overeengekomen, blijven de onderhavige Algemene Voorwaarden voor het overige op die overeenkomst van kracht. Overeengekomen afwijkingen gelden voor één opdracht, tenzij schriftelijk bevestigd dat dit anders is.

Artikel 3 Offerte
Alle offertes zijn 3 maanden na dagtekening geldig.

Artikel 4 Opdrachtbevestiging
De opdrachtgever wordt geacht met de opdrachtbevestiging accoord te zijn gegaan, door formele ondertekening van een schriftelijke bevestiging.

Artikel 5 Wijziging dan wel Annulering van de overeenkomst
a. Wijzigingen van het geen volgens de opdrachtbevestiging is overeengekomen, zijn, behoudens in de gevallen genoemd in artikel 7 lid b van deze Algemene Voorwaarden, voor partijen slechts bindend, indien die wijzigingen door partijen schriftelijk zijn overeengekomen, in de vorm van een aanvullingsclausule op de oorspronkelijke opdrachtbevestiging. Als de opdrachtgever de datum voor uitvoer van de werkzaamheden wilt wijzigen, kan dit door schriftelijk, telefonisch of per e-mail contact met oppdrachtgever op te nemen en in overleg een andere datum te plannen.

Indien dit korter dan 7 dagen voor uitvoer is,worden  €50,00 administratiekosten in rekening gebracht. Korter dan 4 dagen voor uitvoeringsdatum, dan is de opdrachtgever gerechtigd om 25% van de hoofdsom in rekening te brengen met een minimum bedrag van €100,-. Tot slot indien de termijn korter dan 1 werkdag voor uitvoer is, zal de opdrachtnemer de volledige hoofdsom in rekening brengen.

Artikel 6 Onderaanneming
De opdrachtnemer hoeft de opdrachtgever niet op de hoogte stellen indien werkzaamheden dan wel andere werkzaamheden door derden zullen worden verricht. Met dien verstande dat de kwaliteit van uitvoer voldoende gewaarborgd is.
Artikel 7 Uitvoering van de overeenkomst
De werkzaamheden zullen overeenkomstig het werkprogramma worden uitgevoerd. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst mocht blijken, dat afwijkingen van het overeengekomen zodanig is, dat zij gepaard dient te gaan met prijsaanpassing, zal opdrachtgever hierover geïnformeerd worden voordat deze van kracht is.

Artikel 8 Materiaal en middelen
Alle kosten van de voor de uitvoering van de in de overeenkomst benodigde materiaal- en reinigingsmiddelen zijn bij de prijs inbegrepen, tenzij anders is overeengekomen (denk hierbij aan hoogwerkers e.d.). Opdrachtgever draagt zorg voor het voor de werkzaamheden benodigde water en elektriciteit en stelt dit kosteloos ter beschikking.
Artikel 9 Betaling
Facturen worden betaald binnen 15 werkdagen.

Alle prijzen zijn exclusief 21 %B.T.W. en inclusief materiaal en middelen tenzij anders vermeld.

Artikel 10 Aansprakelijkheid
De opdrachtnemer is uitsluitend aansprakelijk voor schade aan het gebouw, de inventaris, personen of eigendommen van personeel van de opdrachtgever, wanneer die schade het gevolg is van een toerekenbare tekortkoming c.q. nalatigheid van de opdrachtnemer of diens personeel.

Die aansprakelijkheid kan niet meer belopen dan een maximumbedrag ad € 1.134.000 per gebeurtenis. Boven € 1.134.000 is de aannemer niet aansprakelijk. Partijen kunnen, mits schriftelijk, voor wat betreft de aansprakelijkheid van de aannemer een ander maximumbedrag overeengekomen.
Bij het aangaan van de overeenkomst kan, indien wenselijk, worden overeengekomen dat de aansprakelijkheid van de aannemer voor schade, te wijten aan opzet of grove schuld van de opdrachtnemer of zijn personeel die aan het gebouw, de inventaris, personen of eigendommen van personeel van de opdrachtgever wordt toegebracht, op een hoger bedrag dan € 1.134.000 doch niet meer dan € 2.500.000 per gebeurtenis wordt vastgesteld. De meerkosten die de aannemer heeft door het verzekeren van deze uitbreiding van de aansprakelijkheid zullen, tenzij anders overeengekomen, in rekening worden gebracht bij de opdrachtgever.
De schade, waarvoor de opdrachtnemer, tot aan het genoemde c.q. overeengekomen maximum aansprakelijk is, blijft beperkt tot de directe materiële schade en letselschade. De opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor vermogensschade en gevolgschade. Bij verlies van sleutels worden uitsluitend de kosten voor het vervangen van sleutels vergoed

De opdrachtnemer heeft een aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven afgesloten met het oog op de in voorgaande bedoelde aansprakelijkheid.. Voor schades die niet zijn genoemd in dit artikel is de opdrachtnemer niet aansprakelijk. De opdrachtnemer aanvaardt bij gebruik van een hoogwerker geen aansprakelijkheid voor schade aan beplanting, gazons, bestrating, leidingen, putten e.d. g. De opdrachtgever vrijwaart de opdrachtnemer voor aanspraken van derden wegens bij, of ten gevolge van, de uitvoering van deze overeenkomst geleden schade. De opdrachtgever is verplicht om een schade binnen 7 dagen na het schadevoorval te melden.

Artikel 15 Duur van de overeenkomst en beëindiging
Eenmalige projecten/opdrachten worden geacht te zijn aangegaan voor bepaalde tijd, wel te verstaan enkel voor de uitvoer van de gewenste werkzaamheden ofwel werkzaamheden die hier in nauw verband mee staan. Na de uitvoer van de werkzaamheden door opdrachtnemer en na het voldoen van het verschuldigd bedrag van opdrachtgever aan opdrachtnemer vervalt deze overeenkomst van rechtswege.

Voor langdurige projecten/opdrachten (schoonmaak bij bedrijven) geldt een looptijd voor onbepaalde tijd, partijen zijn gerechtigd de overeenkomst op te zeggen, middels aangetekend schrijven, met in achtneming van een opzegtermijn van tenminste drie kalendermaanden.

Artikel 16 Geschillen
Uitsluitend het Nederlands recht is van toepassing.